ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นอนุบาล2

นางนฤมล วาระสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้นอนุบาล2

นางพรเพ็ญ พานิชรัมย์
ครู คศ.3

นางสาวกวิสรา ทิบุญมี
ครู คศ.1

นางญพิภานันท์ ป้อมงาม
ครู คศ.1