ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นอนุบาล2

นางพรเพ็ญ พานิชรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นอนุบาล2

นางนฤมล วาระสิทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวกรรณิการ์ อิงเอนุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางญพิภานันท์ ป้อมงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4