ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นอนุบาล2

นางนฤมล วาระสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้นอนุบาล2

นางพรเพ็ญ พานิชรัมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวกวิสรา ทิบุญมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางญพิภานันท์ ป้อมงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0