ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางวิภรณ์รัตน์ พิมสวรรค์
การเงิน