ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นอนุบาล1

นางสิริกร ใจดี
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้นอนุบาล1

นางภัทรวดี จันทสิโร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจลักษณ์ ด้วงกิ่ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวจิราภรณ์ ศรีวารินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0