ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นอนุบาล1

นางสิริกร ใจดี
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้นอนุบาล1

นางภัทรวดี จันทสิโร
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจลักษณ์ ด้วงกิ่ม
ครู คศ.2

นางสาวจิราภรณ์ ศรีวารินทร์
ครู คศ.1