ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นอนุบาล1

นางสิริกร วองวิสส์
ครู คศ.2

นางนิญานันต์ หมุดหวัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจลักษณ์ ด้วงกิ่ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวจิราภรณ์ ศรีวารินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวกวิสรา ทิบุญมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/5