ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นมัธยม

นางวิจิตรา เหล่าจันอัน
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นมัธยม

นายธีรศักดิ์ กลางนอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอุทัยวรรณ ศรีเที่ยง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายชัยยุทธ บุญธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายธัชพล แก่นสำโรง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางศิรินทิพย์ หารสาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางกมลทิพย์ สำราญถิ่น
ครู คศ.3

นายวินัย โพธิ์เงิน
ครู คศ.2

นางสาวไพลิน อึ้งประสูตร
ครู คศ.2

นายวิชาญ เกื้อหนุน
ครู คศ.2

นายเวชกุล สินเจริญ
ครู คศ.1