ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นมัธยม

นางวิจิตรา เหล่าจันอัน
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นมัธยม

นายธีรศักดิ์ กลางนอก
ครู คศ.2

นางสาวอุทัยวรรณ ศรีเที่ยง
ครู คศ.2

นายชัยยุทธ บุญธรรม
ครู คศ.1

นายธัชพล แก่นสำโรง
ครู คศ.2

นางศิรินทิพย์ หารสาร
ครู คศ.1

นางกมลทิพย์ สำราญถิ่น
ครู คศ.3

นายวินัย โพธิ์เงิน
ครู คศ.2

นางสาวไพลิน อึ้งประสูตร
ครู คศ.2

นายวิชาญ เกื้อหนุน
ครู คศ.2

นายเวชกุล สินเจริญ
ครู คศ.1