ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นมัธยม

นางวิจิตรา เหล่าจันอัน
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นมัธยม

นายสมมิตร รุ่งกลาง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวทัศนีย์ สุขศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายอาทิตย พัฒนปฐม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวดาราวรรณ ศรีสาพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววาทิตยา กระแสร์นาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอัจฉราพรรณ วัลลิภะคะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวดาวเรือง มาตย์คำสอน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวประภาสิริ ส่งระยับปานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายวิชาญ เกื้อหนุน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางกมลทิพย์ สำราญถิ่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายธัชพล แก่นสำโรง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกฤติยา ป้องปิด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายเวชกุล สินเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายติณณ์กฤตย์ เมืองหนึ่ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวไพลิน อึ้งประสูตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3