ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่6

นางวาสนา รังสร้อย
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่6

นางณัฐยา สุภาพ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายเกรียงไกร ภูสอดสี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางจรูญ บุญภูมิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายศุภชัย คงพิพัฒน์สุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

ว่าที่ร.ต.ธีรฉัตร แก้วเหลา
ครู คศ.2

นายปพนวิช รุ่งเจริญ
ครูผู้ช่วย