ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่6

นางณัฐยา สุภาพ
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่6

นางอรทิพย์ กลางนอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางวราภรณ์ แดงนอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางรัชนี นรสิงห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางวาสนา รังสร้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

ว่าที่ร้อยตรีกฤษกร เพชรภรัณยู
ครู คศ.1

นางสาวรัชนี พลอยพานิช
ครู คศ.2

นางอุบล อินพักทัน
ครู คศ.1