ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่5

นางอังคณา คูณค้ำ
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่5

นางสาวรัชนี พลอยพานิช
ครู คศ.1

นางสาวดาวเรือง มาตย์คำสอน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอรุณ จันทะรัง
ครู คศ.1

นายอภิชาติ ทองก้านเหลือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นายบุญเริญ ยุทธโกศา
ครู คศ.3

นายปรีชา รินชัย
ครู คศ.1

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ พรหมสโร
ครู คศ.1