ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่5

นางจรูญ ไหทองทวีสุข
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่5

นายอภิชาติ ทองก้านเหลือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเพ็ญวิภา คำเต็ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพัชรี ปัดชาพงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวน้ำทิพย์ เปรมปรู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นายบุญเริญ ยุทธโกศา
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีธีรฉัตร แก้วเหลา
ครู คศ.2