ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่5

นางอังคณา คูณค้ำ
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่5

นางสาวรัชนี พลอยพานิช
ครู คศ.1

นางสาวดาวเรือง มาตย์คำสอน
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรุณ จันทะรัง
ครู คศ.1

นายอภิชาติ ทองก้านเหลือง
ครู คศ.2

นายบุญเริญ ยุทธโกศา
ครู คศ.3

นายปรีชา รินชัย
ครู คศ.1

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ พรหมสโร
ครู คศ.1