ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่4

นางสุรัชนี จุงวงศ์สุข
ครู คศ.3

นางอารยาพร เกื้อหนุน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวกฤติยา ป้องปิด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวธิญาดา คำสิงห์นอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางธัญญารัตน์ สมศิลา
ครู คศ.1

นางสาวอรวรรณ กลัมภากร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายสุภีร์ เมืองหนึ่่ง
ครูผู้ช่วย