ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่4

นางสาวอรวรรณ กลัมภากร
ครู คศ.1

นางสาวธิญาดา คำสิงห์นอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางศิรินทร์ทิพย์ พรหมสโร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายปรีชา รินชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวยุพาพัชร์ คล้ายลักษณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวนัชรัญ เสวี
ครู คศ.3

นางสาวพรพนา พุ่มพวง
ครู คศ.2

นางสาวอรพรรณ ภูกันหา
ครู คศ.1