ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่4

นางสุรัชนี จุงวงศ์สุข
ครู คศ.3

นางอารยาพร เกื้อหนุน
ครู คศ.2

นางสาวกฤติยา ป้องปิด
ครู คศ.1

นางสาวธิญาดา คำสิงห์นอก
ครู คศ.1

นางธัญญารัตน์ สมศิลา
ครู คศ.1

นางสาวอรวรรณ กลัมภากร
ครูผู้ช่วย

นายสุภีร์ เมืองหนึ่่ง
ครูผู้ช่วย