ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่3

นางสาวรัตมณี เสนีกาญจน์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่3

นางอรทิพย์ กลางนอก
ครู คศ.2

นางรัชนี นรสิงห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางวราภรณ์ แดงนอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพรพนา พุ่มพวง
ครู คศ.2

นางสาวแคทชรีญา โคตะสิน
ครู คศ.1

นางจรรยาวัฒน์ บุญเพ็ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายปรีชา รินชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5