ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่3

นางสาวรัตมณี เสนีกาญจน์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่3

นางอรทิพย์ กลางนอก
ครู คศ.2

นางรัชนี นรสิงห์
ครู คศ.2

นางวราภรณ์ แดงนอก
ครู คศ.2

นางสาวพรพนา พุ่มพวง
ครู คศ.2

นางสาวแคทชรีญา โคตะสิน
ครู คศ.1

นางจรรยาวัฒน์ บุญเพ็ง
ครู คศ.1

นายปรีชา รินชัย
ครู คศ.2