ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่3

นางอารยาพร เกื้อหนุน
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่3

นายสรรเพชร เสตเตมิย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอาภาภรณ์ บัวงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุปราณี ชินโฮง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางจรรยาวัฒน์ บุญเพ็ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางเขมณัฎฐ์ พัชรเจริญวงษ์
ครู คศ.3

นางประภากร โรจน์กิรติการ
ครู คศ.3

นายศิริชัย อินทรสังขนาวิน
ครู คศ.2