ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่2

นางวารุณี ฤทธิ์ศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่2

นางภิญโญ ลักษณะวิลาศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวแคทชรีญา โคตะสิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวมณีรัตน์ หมู่ฝึ้ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวพัทธนันท์ หลีประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นายปพนวิช รุ่งเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวธันยาภรณ์ จันทะวงษ์
ครู คศ.1

นางสาววาสนา บุญเพ็ญ
ครูผู้ช่วย