ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่2

นางวารุณี ฤทธิ์ศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่2

นางภิญโญ ลักษณะวิลาศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวดาราวรรณ ศรีสาพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวมณีรัตน์ หมู่ฝึ้ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางประภากร โรจน์กิรติการ
ครู คศ.3

นางสาวนงเยาว์ กันทะตั๋น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางเขมณัฏฐ์ พัชรเจริญวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวพัทธนันท์ หลีประเสริฐ
ครู คศ.1

นายศิริชัย อินทรสังขนาวิน
ครู คศ.1