ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่2

นางวารุณี ฤทธิ์ศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่2

นางภิญโญ ลักษณะวิลาศ
ครู คศ.3

นางสาวดาราวรรณ ศรีสาพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวมณีรัตน์ หมู่ฝึ้ง
ครู คศ.3

นางประภากร โรจน์กิรติการ
ครู คศ.3

นางสาวนงเยาว์ กันทะตั๋น
ครู คศ.1

นางเขมณัฏฐ์ พัชรเจริญวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวพัทธนันท์ หลีประเสริฐ
ครู คศ.1

นายศิริชัย อินทรสังขนาวิน
ครู คศ.1