ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1

นางสาวมณีรัตน์ อัชชสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1

นางสาวภาวดี ศรีหาญ
ครู คศ.1

นางบุญชอบ สิงสุข
ครู คศ.3

นายณภัทรพงศ์ ช่างดี
ครู คศ.2

นางพวงเพชร์ ฟองมะณี
ครู คศ.1

นางสาวรัตนาภรณ์ ถิรวงศ์วรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสุพรรณี อ่อนจาก
ครู คศ.3

นางสาวยุพาพัชร์ คล้ายลักษณ์
ครูผู้ช่วย