ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1

นางสาวมณีรัตน์ อัชชสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1

นางสาวภาวดี ศรีหาญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางบุญชอบ สิงสุข
ครู คศ.3

นายณภัทรพงศ์ ช่างดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางพวงเพชร์ ฟองมะณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวรัตนาภรณ์ ถิรวงศ์วรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุพรรณี อ่อนจาก
ครู คศ.3

นางสาวยุพาพัชร์ คล้ายลักษณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4