ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1

นางสุพรรณี อ่อนจาก
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1

นางพวงเพชร์ ฟองมะณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนงเยาว์ กันทะตั๋น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางบุญชอบ สิงสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวมณีรัตน์ อัชชสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวรัตมณี เสนีกาญจน์
ครู คศ.3

นายณภัทรพงศ์ ช่างดี
ครู คศ.2

นายสยาม ทัพสมบัติ
ครูผู้ช่วย