ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวน้ำค้าง สาคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานบุญ

นางสุวรรณศรี สำโรงทอง
รองผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล

นายนิมิต ลิลา
รองผู้อำนวยการบริหารงบประมาณ

นายคอมคิด พรมแสง
รองผู้อำนวยการบริหารวิชาการ

นายธีระศักดิ์ กลางนอก
รองผู้อำนวยการบริหารทั่วไป