ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวน้ำค้าง สาคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานบุญ

นางสุวรรณศรี สำโรงทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายนิมิต ลิลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายคอมคิด พรมแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายธีระศักดิ์ กลางนอก
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป