ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ม.ค. 60 ประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
09 ม.ค. 58 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558
โรงเรียนวัดลานบุญ โรงเรียนวัดลานบุญ
08 ม.ค. 58 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ 2558

โรงเรียนวัดลานบุญ โรงเรียนวัดลานบุญ